Wat is vrijzinnig?

Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op de zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.
 
Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?”
 
We proberen onszelf, de wereld om ons heen en het onbenoembare te bestuderen, te bewerken, te bewonderen en kritisch te benaderen. Het is het actief handelen. Daarbij bespreken en toetsen we onze bevindingen met elkaar om zo verder te kunnen komen op onze eigen spirituele reis. De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.

Bij ons...

- treft men individuen van diverse pluimage die kennis en ervaringen willen opdoen, contacten leggen, gedachten uitwisselen en tot samenwerking komen.

- kan ieders zoektocht verschillend en uniek zijn, toch helpen we elkaar met zoeken. JOUW zoektocht is belangrijk, niet ONS levensanker.

- mag men, ondanks levensovertuiging en achtergrond, zichzelf zijn.

- kan men diverse overtuigingen, rituelen, symbolen en traditionele verhalen ervaren waaruit men zijn eigen waarheid mag ontwikkelen.

- kan ieders zoektocht verschillend en uniek zijn, toch helpen we elkaar zoeken naar ieders eigen levensweg.

- is de voorganger onze begeleider en coach, met ruime kennis van verschillende religieuze- en wijsheidstradities - een vertrouwde gesprekspartner.

- mag men over zijn weg vertellen, zodat ook wij U en die weg leren kennen. Maar vraag ons gerust over onze levensroute.

- ontstaat innerlijke beroering ook door stilte, beeld, muziek, kunst en literatuur - uw inspiratie.

- wordt God ook omringd door hen die niet in God geloven, hen die het (nog) niet weten of zich soms aangesproken voelen door God - allen zijn welkom en mogen zich thuis voelen.

- mag men door kritisch denken een eigen levensvisie ontwikkelen in deze snelle, gevarieerde, woelige en soms donkere wereld. Proberen we die, soms onbegrijpelijke, wereld te leren kennen en ontdekken hoe ermee om te gaan.

- delen we waarden als acceptatie, tolerantie, rechtvaardigheid en zelfverantwoording en dragen hiermee bij aan een pluriforme en multiculturele samenleving.

- bestaat er geen keurslijf van leefregels, vaste waarheden en strakke organisaties.

koffiekopjes-website-600-x-400

Doelstelling

Sinds 29 mei 1978 wordt de duur van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden voor onbepaalde tijd omschreven met de volgende doelstelling:

  • Vrijzinnig denkenden in de regio Kampen op te wekken zich aan te sluiten bij de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Kampen
  • Het bevorderen van het godsdienstonderwijs en godsdienstprediking in vrijzinnige geest
  • Het handhaven en versterken van het vrijzinnige element in de Ned. Herv. Kerk in de regio Kampen
  • Het houden van samenkomsten en gesprekken
  • Het geven van voorlichting bij kerkelijke aangelegenheden
  • Het aanknopen van betrekkingen met geestverwante verenigingen of kerkgenootschappen in de regio Kampen en daarbuiten
  • Het afvaardigen van een der leden naar het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Overijssel en naar de Algemene Vergadering van Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland

In 2004 breidt de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden haar werkgebied uit naar de Noordoostpolder. De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Noordoostpolder wordt opgeheven en alle leden uit de polder kunnen onderdak vinden bij de vereniging in Kampen.

Geschiedenis

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen

Opgericht op 14 februari 1907

Stelt zich ten doel, samenwerking te verkrijgen tusschen de vrijzinnige leden der Ned. Herv. Kerk alhier, tot het handhaven van de vrijzinnige beginselen en tot behartiging der godsdienstige en kerkelijke belangen harer leden. De vereniging heeft haar zetel te Kampen en is aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren.

In 1931 schrijft de Centrale Commissie van de Ned. Herv. Kerk:

Het Vrijzinnig Protestantisme verlangt in principe vrijheid van geloof en geweten, mede om vrije ontwikkeling van godsdienstig leven te bevorderen. Historisch en actueel doen zich onder de aanhangers van het Vrijzinnig Protestantisme dan ook verschillende opvattingen voor.

In 2004 breidt de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden haar werkgebied uit naar de Noordoostpolder. De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Noordoostpolder wordt opgeheven en alle leden uit de polder kunnen onderdak vinden bij de vereniging in Kampen.